บริการระยะแรกเริ่ม
 
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี Special Education Center of Chanthaburi สร้างโอกาสทางการศึกษ พัฒนาศักยภาพคนพิการ
ID:special.chan
การให้บริการ

บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

ความพิการ 9 ประเภท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงาน คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน

 สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

 

 

 

การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
     
     
 

1. ความหมายของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

( Early Intervention : EI )

การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ( Early Intervention : EI ) หมายถึงการจัดโปรแกรมที่เป็นระบบในการให้บริการด้านต่าง ๆ โดยเร็วที่สุดแก่เด็กที่มีความเสี่ยงทุกระดับทันทีตั้งแต่แรกเกิดหรือทันที ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความพิการ โดยมุ่งเน้นการให้การศึกษากับพ่อแม่และครอบครัว ทั้งนี้มุ่งพัฒนาเด็กให้ได้รับบริการจากนักวิชาชีพที่หลากหลายทั้งด้านการ ศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย การบำบัดรักษา ตลอดจนป้องกัน ความพิการที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการไปตามขั้นตอน เช่นเดียวกับเด็กทั่วไป หรือใกล้เคียงเด็กทั่วไปมากที่สุด


2. ความสำคัญในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

เบญจา ชลธาร์นนท์ (2538) ได้กล่าวถึงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มไว้ 4 ประการ ดังนี้

(1) การให้การช่วยเหลือในระยะแรก ๆ ของชีวิตจะช่วยค้ำจุนพัฒนาการของเด็กและทำให้เด็กสามารถพัฒนาได้ถึงขีดสูงสุด

(2) หากไม่ให้การช่วยเหลือที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านจิตวิทยาและการศึกษาแล้ว เด็กที่มีความบกพร่องและเด็กที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (High risk group) ที่มีปัญหาในเรื่องพัฒนาการ อาจไม่สามารถพัฒนาทักษะของเขาในวัยตอนต้นของชีวิตและพัฒนาความสัมพันธ์ ที่จำเป็นที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

(3) การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มมีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อป้องกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างคลอด และแก้ไขความบกพร่องนั้น

(4) การที่ประเทศไทยได้ยึดถือเอา “การเรียนร่วม” เป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดบริการการศึกษาพิเศษให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องต่าง ๆ เด็กเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม หรือการศึกษาระยะแรกเริ่ม เพื่อเตรียมให้สามารถเข้าเรียนร่วมในระดับอนุบาลศึกษา และประถมศึกษาต่อไป
ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการจึงควรเริ่มโดยเร็วที่สุด การให้ความช่วยเหลือเร็วเท่าใดยิ่งทำให้เด็กได้รับประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการค้นหาสภาพความพิการได้เร็วนั่นเอง

 
     
 
 
 
               ระบบ SET                

งานเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

หน่วยบริการ 10 อำเภอ

  หน่วยบริการเมือง

  หน่วยบริการท่าใหม่

  หน่วยบริการนายายอาม

  หน่วยบริการแก่งหางแมว

  หน่วยบริการเขาคิชฌกูฏ

  หน่วยบริการมะขาม

  หน่วยบริการสอยดาว

  หน่วยบริการโป่งน้ำร้อน

  หน่วยบริการขลุง

  หน่วยบริการแหลมสิงห์

 
 
 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี  โทร 039-480-270 Fax 039-480-271

58/22 หมู่ 7 ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมือง จังหวัด จันทบุรี 22000