หลักเกณฑ์การพิจารณา
 
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี Special Education Center of Chanthaburi สร้างโอกาสทางการศึกษ พัฒนาศักยภาพคนพิการ
ID:special.chan
การให้บริการ

บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

ความพิการ 9 ประเภท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงาน คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน

 สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

 

 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอรับ สิ่งอำนวยความสะดวกฯ
     
     
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอรับ สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

สถานศึกษาขอรับการอุดหนุนตามระบบคูปองการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรวมได้ ไม่เกินคนละ 2,000 บาท
โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1.ขอรับเงินอุดหนุนเป็นรายการสื่อบัญชี ข ทั้ง 2,000 บาท
2.ขอรับเงินอุดหนุนเป็นรายการสื่อบัญชี ค ไม่เกิน 1,000 บาท ที่เหลือเป็นรายการสื่อบัญชี ข
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
1. สำเนาแบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อฯ (คป.01)
2. ข้อมูลทั่วไป
3. สำเนาหน้าคณะกรรมการ จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ข้อ 7,8)
4. คป.04 แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ แบบ คป.04
หมายเหตุ เอกสารข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ให้พิมพ์ออกมาจากโปรแกรม IEPOnline เท่านั้น

ดาวน์โหลดแบบ คป.04

ดาวน์โหลดแบบฟรอมการกรอกข้อมูลสื่อ

ดาวน์โหลดโปรแกรม IEP Online

 
     
 
 
 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี  โทร 039-480-270 Fax 039-480-271

58/22 หมู่ 7 ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมือง จังหวัด จันทบุรี 22000