ประวัติ
 
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี Special Education Center of Chanthaburi สร้างโอกาสทางการศึกษ พัฒนาศักยภาพคนพิการ
ID:special.chan
การให้บริการ

บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

ความพิการ 9 ประเภท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงาน คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน

 สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

 

 

 

ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
     
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ซึ่งมีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมสามัญศึกษาดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการในระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมให้กับคนพิการ สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการ และความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการ และสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 58/22 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 70.4 ตารางวา โดยได้อาศัยใช้พื้นที่เดิมของโรงเรียนวัดแก้วประชาราม เป็นพื้นที่ก่อตั้ง ซึ่งต่อมาได้มีการยุบเลิกโรงเรียนวัดแก้วประชาราม เมื่อปี พ.ศ.2543 และสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดจันทบุรี กรมสามัญศึกษาได้ประสานขอใช้พื้นที่ และอาคารประกอบดังกล่าว ต่อกรมธนารักษ์เป็นสถานที่ตั้ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ มีอาคาร และสิ่งปลูกสร้างเดิมที่มีอยู่แล้ว จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย อาคารเรียนแบบอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง จำนวน 1 หลัง, บ้านพักครู จำนวน 1 หลัง, ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ 401 จำนวน 1 หลัง, อาคารเอนกประสงค์ แบบ 312 จำนวน 1 หลัง และระบบสาธารณูปโภคบ่อบาดาลแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 บ่อ และถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ถัง ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2545

     ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี มีครูคนแรก คือ นางพิทยา ดอกกุหลาบ อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนศึกษาพิเศษระยอง โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการก่อสร้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ วันที่ 6 มีนาคม 2543 และกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2543 ศูนย์การศึกาาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ได้เปิดทำการ เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2543 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

 
 
 
 
     
               ระบบ SET                

งานเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

หน่วยบริการ 10 อำเภอ

  หน่วยบริการเมือง

  หน่วยบริการท่าใหม่

  หน่วยบริการนายายอาม

  หน่วยบริการแก่งหางแมว

  หน่วยบริการเขาคิชฌกูฏ

  หน่วยบริการมะขาม

  หน่วยบริการสอยดาว

  หน่วยบริการโป่งน้ำร้อน

  หน่วยบริการขลุง

  หน่วยบริการแหลมสิงห์

 
 
 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี  โทร 039-480-270 Fax 039-480-271

58/22 หมู่ 7 ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมือง จังหวัด จันทบุรี 22000