ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี

   กระทรวงศึกษาธิการ สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

   Special Education Center of Chanthaburi

ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี Special Education Center of Chanthaburi สร้างโอกาสทางการศึกษ พัฒนาศักยภาพคนพิการ
ID:special.chan
การให้บริการ

บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

ความพิการ 9 ประเภท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงาน คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน

 สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

 

 

 

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
 
 

แบบนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2560

สำหรับโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม
สำหรับโรงเรียนจัดการเรียนรวม
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
   
     
 
 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี  โทร 039-480-270 Fax 039-480-271

58/22 หมู่ 7 ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมือง จังหวัด จันทบุรี 22000